A+ A A-

160510 De waarde van PAUZELANDSCHAPPEN

Ontmoeting van De Noorderstroom , 10 mei 2016
Aanvang 19:00 uur
Locatie: Paradijsvogelstraat 10, 9713 BV  Groningen

De waarde van pauzelandschappen

Zijn pauzelandschappen een modeverschijnsel, een relict van de crisis? Of hebben ze blijvende betekenis? Wat zijn pauzelandschappen? Hoe zijn ze ontstaan, hoe gaan burgers, overheden en projectontwikkelaars er nu mee om? Langs dit soort vragen is er op 10 mei 2016 een DNS-ontmoeting in Groningen.

Jarenlang was er een stilstand in bouwprojecten. In die periode zijn op veel plekken in de afgelopen jaren tijdelijke initiatieven ontstaan. Op braakliggende terreinen, sommige aan de”rafelranden” van steden, ontstonden onder meer stadse moestuinen, recreatieve plekken, wilde tuinen en spontane plantsoenen.

Bewoners en aanwonenden waren meestal de initiatiefnemers. In andere situaties werden buurtbewoners daartoe uitgenodigd door hun stadsbestuur en/of corporaties. Nu de stagnatie in de bouw achter de rug is worden vele plannen voor bouw in een versneld tempo van de plank gehaald. Investeerders dienen zich aan, gebieden worden verkocht aan projectontwikkelaars en de bulldozers en graafmachines maken percelen bouwrijp. En de tijdelijke initiatieven worden hiermee ”van de kaart geveegd”. Vaak tot spijt en verdriet van de initiatiefnemers. 

Wat is de maatschappelijke waarde en meerwaarde van de initiatieven die nu, vaak vreugdeloos, worden ingeruild voor grootschalige projecten. En hoe gaan we om met de initiatiefkracht én resultaten van deze pauzelandschappen. We worden door mensen uit Groningen, omgeving Paradijsvogelstraat, uitgenodigd om ons gezamenlijk over dit vraagstuk te buigen. Hier is een aansprekend initiatief op dit gebied te vinden. Aan de noordkant van de stad Groningen, tussen Paradijsvogelstraat en het v.Starkenborgh- kanaal. Het initiatief betreft hier het een combinatie van een grootschalig stedelijk tuiniersproject bedoeld voor de voedselbank door ”Toentje”, een organisatie voor stadstuinbouw en een bewonersinitiatief waaruit een wandel- en recreatiegebied is ontstaan. Aan de andere kant van de straat werkt en woont een collectief van, onder meer, kunstenaars en ondernemers in een kleinschalig stedelijk industrieel gebied.

We worden ontvangen door bewoners en kunstenaars, krijgen een rondleiding, korte en interessante inleidingen en daarna ligt de vraag bij ons netwerk: ”kunnen de waarde en resultaten van deze tijdelijke initiatieven behouden blijven?”

Aanmelden kan via het gebruikelijke email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vind via de link meer informatie over de locatie, Paradijsvogelstraat 10 Groningen.
En iets over de spanning tussen burgers en stadsbestuur laat deze uitzending van Oog.TV zien.

Mark Sekuur attendeerde ons op een boek dat hij over het thema Pauzelandschappen heeft geschreven. Het boek is bijna uitverkocht, maar hier een impressie.
 

Met vriendelijke groeten,
De Noorderstroom:
Oebele Gjaltema
Matthijs Dijkstra
Derk den Boer
Karin Peeters
Tim Willems Kruize
Michiel Firet
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
www.denoorderstroom.nl

Read more...

Suiker in Groningen, de toekomst

In de week dat de gemeente Groningen officieel de sleutel overhandigt krijgt van het 126 hectare grote Suikerunieterrein, kwam de Noorderstroom bijeen om over de toekomst potentie van het gebied te brainstormen. 
En dan met name het tijdelijk gebruik ervan de komende vijftien jaar. Alfred Kazemier en Kees Muller van de Gemeente (ROEZ) lichtten deze quest toe: met de reeds in gang gezette ontwikkelingen van Meerstad, De Held 3, Ciboga en Ebbingekwartier is er reeds voldoende planvoorraad voor de stad. En hoewel er geluiden zijn om de ontwikkelingen van Meerstad te stoppen en eerst  het Suikerunieterrein te ontwikkelen, zijn deze ideeën niet reëel. De rentelasten van Meerstad zijn vele malen groter dan die van het Suikerunieterrein, bovendien doe je een heel groot deel van de planvorming teniet, wat kapitaalvernietiging zou zijn.
De uitdaging ligt wat betreft de Gemeente kortom in de waarde die het gebied kan hebben voor de stad in de ‘tussentijd’, zonder al te veel investeringen en in het optimale geval de rentelasten terugverdienend. Alfed Kazemier benoemde de opgave als een mentale ontginning; stedelingen kennis laten maken met dit gebied en het creatieve denken erover op gang brengen. Want ondanks de nabijheid van het centrum is het gebied altijd ontoegankelijk en onbereikbaar is geweest voor de Stadjers.
Het instrumentarium dat de gemeente wil hanteren is het (tijdelijk) openbaar maken van het terrein en participatie van burgers op gang brengen door initiatieven en ideeën onder burgers te verzamelen. Dat het onderwerp in de stad leeft, blijkt in het feit dat reeds zo’n 40 initiatieven bij de gemeente zijn binnengekomen. Opvallend is daarbij dat veel initiatieven met dezelfde soort ideeën komen; energiepark, recreatieve of Leisure functies; stadslandbouw, evenemententerrein. Staat dat haaks op de wens om een complementair en een gebied met eigen identiteit te willen maken?
Een van de partijen die ook reeds over de potentie van het gebied heeft nagedacht is de natuur en milieufederatie Groningen. Zij zien de gemeentelijke aankoop van een heel ander perspectief: een van de grootste natuurreservaten in de provincie. Kees Boel koppelde terug wat tijdens een schetsschuit met andere natuur en landschapspartijen aan gedachten is ontwikkeld. Zij zien met name kansen om het gebied aantrekkelijker te maken voor broedvogels, vleermuizen en andere flora en fauna. Het herstellen van het wisselende waterpeil in de vloeivelden is daarbij zeer kansrijk. Ook de natuurpartijen zien mogelijkheden tot stadslandbouw (o.a. visteelt) en waterzuivering d.m.v. helofietenfilters (die deels al in het gebied aanwezig zijn), maar vooral het educatieve aspect en een zichtplek voor natuurbewonderaars dicht bij de stad is volgens de natuurorganisaties de grootste kans voor het gebied. Met meer bewustwording en waardering voor de natuur tot gevolg. 
Lenze Hofstra van CAREX, tevens gastheer van de avond, stelde daarna de groep de gewetensvraag; welk type beheer heb je voor tijdelijke functies eigenlijk nodig? Ben je dan bij conventionele partijen als staatsbosbeheer aan het goede adres? En wat voor erfpachtconstructies pas je als gemeente toe? Het moge duidelijk zijn dat CAREX hier duidelijke ideeën over had. Waarbij zij naast veel ruimte voor natuur en (stads)landbouw met name inzetten op ‘vrije ruimte’. Wat die vrije ruimte inhoud, zette Lenze uiteen vanuit een filosofisch perspectief; een grote stad heeft een ruimte nodig alwaar evenementen, festivals en subculturen een plek kunnen krijgen. Deze kwaliteit die wel terug te vinden zijn in steden als Amsterdam, Rotterdam en Berlijn, zijn in Groningen niet te vinden. Juist dit ziet CAREX als kans op het suikerunieterrein, omdat de ligging en bereikbaarheid vanuit de stad optimaal is en omdat de overgebleven bebouwing bestand is tegen zware belastingen. De bestaande IMR contour is hierbij eerder een kans dan een bedreiging: er is een mogelijkheid tot geluidmaken en experimenten. 
 
De groep splitste zich daarop in drieën. De vraagstelling welke strategische (toekomstvaste) investeringen op korte termijn in het gebied noodzakelijk waren (om ook op lange termijn doel te hebben), werd door een van de subgroepen vertaalt tot een visie waarbij de bereikbaarheid van het gebied centraal staat. Het verbeteren van de relatie tussen de binnenstad en het terrein werd gezien als een waardevolle investering voor nu én de toekomst. Door op een strategische plek de spoorlijn en het Hoendiep te kruizen kan de bereikbaarheid van het gebied worden verbeterd. Door de aanplant van bomen kan de ‘tussentijd’ benut worden om alvast een stevige groenstructuur aan te leggen. 
Op de vraag welke strategie gevolgd moet worden om het gebied bekendheid te geven, werd door de tweede groep op verrassende wijze beantwoord door niet in te zetten op programmering, maar enkel op ontsluiting. Hun mening was  dat enkel de aanleg van schelpenpaden en enkele tijdelijke bruggen (babybrug?) voldoende zou zijn. De rest zou hieruit wel volgen. Ook hier zag men kans de IMR contour te gebruiken voor evenementen als motorcross of feesttenten. 
De laatste groep werd gevraagd na te denken hoe het gebied in de ‘tussentijd’ inkomsten zou kunnen genereren. Inzet hier was het oprichten van een P+R locatie aan het spoor, waar tevens een (tijdelijke) halte kon ontspruiten. Daarnaast zag de groep kansen om het water te benutten door leges/liggelden te vragen aan woonboten en werfactiviteiten mogelijk te maken in de pulpbrokjesloods. Als belangrijkste inkomstenbron werden €venementen gezien, waarbij laagdrempeligheid (niet de linkse elite) het succes kan bepalen. In het groene deel van het plangebied werden kansen gezien voor stadslandbouw, visvijvers en stadskamperen, maar vooral voor energiebronnen zoals zonnepanelen (op de taluds van de bassins) en windenergie.
De plenaire terugkoppeling leerde dat er onder de genodigden een redelijk eensgezind beeld was over de minimale ingrepen die de gemeente zou moeten oppakken;  toegankelijk maken en het spoor oversteekbaar maken. Ook kwamen een veelheid aan kansen naar boven; te noemen zijn de huidige functies in de stad die onder druk staan: zoals het UMCG of MartiniPlaza: zij zouden het gebied tijdelijk kunnen gebruiken: voor (outdoor) evenementen of voor zeer specialistische bestralingsystemen bijvoorbeeld. 
Blijven we met de constatering achter dat ook de Noorderstromers voor een groot deel met dezelfde soort ideeën komen. Zit dit verborgen in de Genius Loci, of in onze huidige tijdsgeest?


 

Read more...

Natuur in het Dwarsdiep: een kwestie van cultuur

Het Dwarsdiep ligt boven de veenlanden
In het Westerkwartier van Groningen, net ten noorden van de A7 tussen Marum en Boerakker ligt het beekdal van het Dwarsdiep. Dit beekdal komt in transitie. De gronden langs de beek worden vrijgemaakt voor natuurontwikkeling. De ontwatering wordt zo veel mogelijk verwijderd. De beek wordt bij voorkeur weer een afstromende laagte. Op de flanken verbrede landbouw (‘flankenboeren’). Bij Boerakker bescheiden uitbreiding woningbouw tegen de EHS aan. Een wezenlijke vraag bij deze transitie is; is openheid van het landschap belangrijk? En zo ja, waar dan, waarom dan, en hoe te realiseren?
 
 
Lees de vraagstelling in de aankondiging 80519 np 5e bijeenkomst concept vooraankondiging 11 juni 2008 v2
en de bevindingen in het verslag 80611 verslag De Noorderstroom bijeenkomst 11 juni 2008
 

Read more...

Valetijnsbijeenkomst Northern Passion te Groningen

Op 13 februari 2008 kwamen we in Groningen bij elkaar om te praten over de verwachtingen over Northern Passion / De Noorderstroom.
Peter Heerema heeft hiervan kort verslag gedaan. Zie hiervoor Verslag Valetijnsbijeenkomst 13 febr 2008 in de bijlagen.
Door Angelika Fuchs, Femke Adriaens, Martin Dubbeling en Sandra van Asten is op deze bijeenkomst de idee voor een atlas voor het noorden uit de doeken gedaan onder de naam N-NL.  Hun presentatie vind je ook in de bijlagen.


 

Read more...

(Weer) leren leven met water


Water en Noord Nederland, een logische combi
Op 13 maart 2012 hield De Noorderstroom een bijeenkomst in de excursieschuur van Het Groninger Landschap bij de Letterberter Petten. Dit natuurgebied maakt onderdeel uit van De Onlanden, het grote natuurgebied tussen Groningen, Leek, Roden en Peize dat is ingericht voor berging van water. René Oosterhuis van Het Groninger Landschap nam het gezelschap mee op excursie naar de Letterberter Petten. Meino Smit van het waterschap Hunze en Aa's gaf een prikkelend en informatieve lezing over de taken en dillemma's van het waterschap. En Wim van Boekel van de Stichting De Onlanden nam het gezelschap mee in de historie en toekomst van het moerasgebied tussen Groningen, Leek, Roden en Peize.
Tegen de schemer aan mochten we onder begeleiding van beheerder René Oosterhuis de Letterberter Petten ervaren, en vanaf de uitkijktoren onze gedachten over het Leekstermeer laten gaan. Vanaf de uitkijktoren kregen we een goed beeld van het waterrijke gebied rond het Leekstermeer en de betekenis als internationaal belangrijk vogelgebied en Wetland.
Meino Smit, dagelijks bestuurslid van het Waterschap Hunze en Aa's, ging in op de opgaven van het waterschap en de dilemma's waar de waterbeheerder soms voor staat. Meino maakte de groep duidelijk dat in het waterbeheer niet alleen technische know how, maar ook politieke voorkeuren een rol spelen. Goed begrijpen hoe het natuurlijke landschap er uit ziet en hoe je daar als waterbeheerder gebruik van kunt maken is belangrijk. Maar ook de wisselwerking tussen het waterbeheer en de ruimtelijke ordening kwam aan de orde. En natuurlijk de rol van het waterschap als beheerder van schoon en gezond water. Waarbij even de waterzuivering van Assen in relatie tot nieuwe wijkontwikkeling centraal stond. In de discussie was er aandacht voor de afhankelijkheid van Noord Nederland van het IJsselmeerwater en de betekenis van de watertoets in de ruimtelijke ordening. Saillant detail was hoe de media begin januari vooral op sensatie uit was, en niet zo geínteresseerd in het echte verhaal.
Wim van Boekel nam ons mee naar de historie van De Onlanden. Zijn presentatie is te vinden bij de verslagen. Na een lange reis door de tijd en verdergaand menselijk gebruik lijkt het gebied tussen Groningen en Roden nu weer terug bij af, een oermoeras (in wording) in de lage oksel van het Drents plateau. De foto's in de presentatie laten de ontwikkeling van het gebied goed zien. Rode draad is het waterbeleid Vasthouden - Bergen - Afvoeren. Uiteraard ging Wim in op de actualiteit van de wateroverlast van de 1e week van januari. De Onlanden waren nog niet helemaal klaar voor de berging van het water, maar grote delen konden toch al worden ingezet. Mede daardoor is het bij de Tolberter petten die mis gegaan.
Aan de deelnemers was gevraagd een foto mee te nemen die het vraagstuk (Weer) leren leven met water goed tot uitdrukking bracht. Zonder verdere toelichting zijn een paar meegebrachte foto's in het foto-album opgenomen.
Oja, en voor de liefhebber hier het recept van de Griekse Paassoep.


 

Read more...

Rondje om de Noord

De identiteit van de Noorderlingen
Verslag bijeenkomst 29 januari 2013
Een avondje bomen met het netwerk De Noorderstroom over 'de identiteit van Noord Nederland”' in de fraaie Melkfabriek te Bunne (familie Keulaars bedankt!) geeft mooie ruimtelijke en bestuurlijke inzichten. Na lezingen van Derk den Boer en Meindert Schroor was het "ei" gelegd. Geen "Landsdeel Noord", "Noord-Nederland", maar "Friesland" met als hoofdstad Groningen en Drenthe als geologische onderlegger! Niet als product van onderhandeling tussen Friezen en Groningers, maar vanuit de historische continuïteit.
Derk den Boer trapte de avond af met een verklaring van de vindplaats van zwerfkeien in Noord Nederland. Op diverse plekken zijn de keien in kunstprojecten gebruikt om plekken te markeren. De keien zijn het bewijs van de gemeenschappelijke geologie van Noord Nederland. Vanuit die optiek heerst Drenthe ook in Groningen en Friesland. Groningen is daarmee de noordelijkste Drentse stad, liggend op de punt van de Hondsrug. Het voorkomen van de keien valt, naast de structuur van de Hondsrug min of meer samen met de grootste verkeersassen  A7 en A28 en dit gegeven inspireert Derk om de verder te zoeken naar patronen in het landschap. Met de inspiratie van de kunstenaar ziet hij figurentaal ontstaan op de plattegrond van Noord Nederland. Geïntrigeerd door de vindplaats van de keien en de bovengrondse structuren op de plattegrond vormt zich verassend genoeg een krijger, met de stad als hoofd en de assen als armen en benen. In deze visie spelen Drenthe en Groningen de hoofdrol bij de indentiteit van Noord Nederland.
Meindert Schroor plaatst de bijdrage van Derk in een historisch-wetenschappelijk perspectief. Het gehele gebied ten noorden van de IJssel tot aan Ribe (DK) werd in vroeger tijden aangeduid als Friesland. Hiervan zijn prachtige kaarten bewaard gebleven van onderen andere Jacob van Deventer die dit illustreren. De kuststreken van dit Friesland waren het dichtst bevolkt. De kleigronden waren weliswaar gevaarlijk (overstromingen) maar zorgen ook voor voedsel om haar bevolking te voeden. Hoe anders was het in die tijd in het huidige Drenthe. Hier waren de omstandigheden om voedsel te verbouwen door de zanderige bodems en uitgestrekte veenmoerassen beperkt waardoor het huidige Drenthe lange tijd een van de dunst bevolkte gebieden is gebleven. Ook vormde de zee samen met de diep binnen dringende zee-armen en kleine stroompjes voor een eenvoudig toegankelijk transportnetwerk toen het binnenland nog grotendeels ondoordringbaar was. Later zijn vanuit de kuststreek grote delen van Drenthe in cultuur gebracht en gekoloniseerd. Een mooi voorbeeld hiervan zijn de Veenkolonien. Tot op de dag van vandaag is deze wordingsgeschiedenis, onze agrarisch martieme achtergrond, in het landschap afleesbaar.
Bij de geschetste ontwikkeling vormde de landschappelijke onderlegger het uitgangspunt. Hierdoor zijn er in het huidige Noord-Nederland ook interessante landschappelijke verschillen ontstaan tussen de klei-, zand- en veengebieden. Drenthe neemt hierin met haar oude substraat een bijzondere positie in. Ook zijn er regionale verschillen ontstaan in verstedelijkingspatronen door wisselende machtsverhoudingen tussen steden en het omringende platteland. Waar in het huidige Friesland de steden en het platteland niet voor elkaar onder deden met een patroon van kleine steden tot gevolg, was het stad Groningen gelukt om het ommeland te onderwerpen en zodoende uit te groeien tot de grootste en meest invloedrijke stad in het noorden.
Kortom we doen onszelf tekort door te spreken over Noord-Nederland. We zijn meer dan een onderdeel van Nederland! Een entiteit met een eigen geschiedenis en identiteit. Een prachtig aangrijpingspunt voor bestuurlijke vernieuwing en bij het noorden passende ruimtelijke stippen aan de horizon………. Vind het verslag in de bijlage. En bekijk de foto's van de bijeenkomst in het fotoalbum.


 

Read more...

Verslag van de gebiedssafari door het landschap van de fijnproever

Op woensdag 10 september 2014 hebben we een bijzondere tocht gemaakt door het Noordelijk kleilandschap. We startten met onze safari bij het station van Grijpskerk en koersten richting Elektra. Tijdens de bustocht bood Tim ons, als een volleerd reisgids, een buitengewoon verhelderend betoog over het ontstaan en de historie van de streek; Middag Humsterland. Bij Elektra vertelde hij details over de loop van de Hunze en over de bescheiden recreatieve voorzieningen in Elektra, vervolgens over de historie van het verdwenen haventje van Houwerzijl en het initiatief van de theefabriek aldaar en tenslotte, iets verderop, over ontwikkelingen in het Lauwersmeergebied. In Zoutkamp hebben we een eerste stop gemaakt en kregen daar een bijzonder verhaal, eveneens van Tim, over hoe Zoutkamp indertijd, vóór de bedijking  en inpoldering van het huidige Lauwersmeer, als vissershaven aan zee lag, alsook over de plannen die er zijn  om Zoutkamp weer opnieuw een ” aanzien aan zee ” te laten krijgen.
Vanuit Zoutkamp koersten we, langs een zuidelijke route naar Metslawier, terwijl Mathijs onderweg kort nog wat meer informatie gaf over ontwikkelingen van het Lauwersmeer. In Metslawier aangekomen werden we ontvangen in Binneninn, een heel gastvrije Bed&Breakfast accomodatie in een voormalige christelijke lagere landbouwschool. Onze beide gastvrouwen; Bianca, de initiatiefneemster van Binnenin en collega Ursula ontvingen ons met koffie, thee en koek en verrastten ons bovenal met een inspirerend verhaal over het netwerk; het Gastengilde, dat is ontstaan vanuit de eerste bescheiden contacten tussen de diverse gastenverblijven in het gebied rond het Lauwersmeer en inmiddels is uitgegroeid tot een aktief verbond van een zestigtal accomodaties en locaties. Ook schetsten zij de gezamenlijke initiatieven die worden ondernomen vanuit het Gastengilde. Een zeer boeiend verslag van hoe ondernemende mensen die met hart en ziel voor hun leefomgeving kiezen hun streek nieuw leven in weten te blazen. De contacten van hun netwerk reiken inmiddels voorbij onze landsgrenzen. Meer lezen over het Gastengilde? Hier het onderzoeksverslag en hier de eindrapportage.
Bianca en Ursula stapten mee in de bus die ons door het Friese land, met haar heel eigen karakteristieken, naar Franeker bracht. Daar waren we kort te gast in het oude raadhuis, waar Oebele ons deelgenoot maakte van een bijzondere methode om visie op de ontwikkeling van een plek, gebied of streek te funderen op het kennen van de essentie van het gebied alsmede op het herkennen en  erkennen van deze essentie door de bewoners die deze essentie, in hun ondernemen, daardoor werkelijk kunnen uitdragen naar hun klanten en gasten. Lees hier Interpretation Noardwest Fryslân door Oebele Gjaltema en Margaret Ann McDonald.
Ondanks het gegeven dat Oebele werd gehinderd door tijdgebrek die we opliepen tijdens de voorafgaande rit kwam zijn verhaal overtuigend over. Bevestiging van zijn relaas door een beleidsmedewerker van de gemeente Franeker was helaas onmogelijk omdat deze persoon in een diepgaand debat was gewikkeld. Onze tocht voerde ons vervolgens naar de kop van de afsluitdijk, via Zurich naar Kornwerderzand. Een nogal markante avontuurlijke wandeling die ons kriskras over metalen trappen, over en onder bruggen, vlak langs de snelweg in de  richting van de Lorentzsluizen naar het Kazemattenmuseum voerde zullen we evenmin licht vergeten. Tijdens de busreis was zelfs nog ruim tijd voor vele geanimeerde gesprekken en ontmoetingen. 
In het museum vond het avondprogramma plaats. Terwijl Mathijs en Tim de broodjes gingen smeren werden we uitgenodigd in de filmzaal van het museum. Kees van Stralen en Age Kramer van provinsje Fryslân namen ons mee in het beleid van de provincie over 'Grutsk op é romte' en Gastvrij Fryslân 2014-2017. In Grutsk op ‘e Romte worden landschappelijke en cultuurhistorische structuren van provinciaal belang in samenhang geanalyseerd en gewaardeerd. Het doel hiervan is behoud en verdere ontwikkeling van de ruimtelijke kwaliteit door middel van informeren, inspireren en adviseren. De presentatie van Kees vind je hier. Gastvrij Fryslân is het uitvoeringsprogramma Recreatie & Toerisme van de provincie. In de woorden van de gedeputeerde: "Foar jim leit it útfieringsprogramma rekreaasje en toerisme foar de kommende fjouwer jier. Mei it feit dat Fryslân en Ljouwert yn 2018 Kulturele Haadstêd fan Europa wurden binne, kinne wy de toeristyske ambysjes nei in stik heger nivo tille. It is dêrby wichtich dat wy yn de warming up perioade, de perioade tusken 2014 en 2017, Fryslân klearmeitsje foar de grutte toeristyske stream fan nije gasten dy’t fan oeral de wrâld komme. Dit programma biedt ynsicht yn ús aksjes en nei te stribjen resultaten yn de transysjeperioade." De presentatie van Age (deels in de bus, deels 's avonds gehouden) vind je hier. Lees hier het uitvoeringsprogramma zelf.
Verder een presentatie van Gertjan Elzinga, projectleider Recreatie & Toerisme van De Nieuwe Afsluitdijk over de ontwikkelingen rond de Afsluitdijk en de ambities met het Waddenpark Afsluitdijk. De presentatie van Gertjan vind je hier. Zie ook dit krantenartikel. Alle drie de inleiders hadden specifieke vragen aan het gezelschap. We herhalen de vragen van Gertjan en Kees hieronder. Voel je vrij naar hun te reageren. Op basis van deze vragen ontstond een geanimeerd gesprek dat natuurlijk veel te snel moest worden afgebroken. Want de bus wachtte om de mensen weer terug te brengen naar Grijpskerk. 
Vragen van Kees van Stralen:
1. Wat vind je van Grutsk inhoudelijk m.b.t. de beschreven waarden van provinciaal belang? Zijn de keuzes juist, mis je essentiële zaken?
2. Wat vind je van de aanpak voor de beoogde doorwerking van Grutsk?
3. Waar liggen de kansen om het provinciale landschaps-/cultuurhistorisch beleid te verbinden met recreatie en toerisme “voor de fijnproever”?
Vragen van Gertjan Elzinga (zie ook de vraagtekens in zijn presentatie):
1. Moeten we een camperplaats ontwikkelen? En zo ja, met welke kwaliteitseisen?
2. Op de kop van de Afsluitdijk willen we een Waddenbeleefcentrum inrichten. Aanbevelingen voor ontwerp en invulling?
Meer lezen?
www.binneninn.nl
http://www.fryslan.nl/grutsk
http://www.kloosterclaercamp.nl
http://www.staatsbosbeheer.nl/locaties/noard-fryslan/klooster%20klaarkamp.aspx
www.lulu.com/spotlight/verbeelder
Verslag van het onderzoek naar het DNA van Noord Groningen lees je hier.
De praktijkervaringen van twee toeristen die door het landschap van de fijnproever voeren met hun schip de 'Trio' lees je hier.
En tot slot een artikel uit het Friesch Dagblad van 14 oktober 2014 over 'wat gasten zoeken', rust.
 


 

Read more...
Subscribe to this RSS feed